EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

שפיה – שפיה קליטה ומיחזור פסולת בע”מ

image

בשטחי מועצה אזורית חוף הכרמל, בצמוד למחצבת שפיה, פועל מאז שנת 2007 אתר הטמנה ומיחזור פסולת "תות". באתר פעילות למיחזור ולהטמנה של פסולת יבשה, והוא משרת את כלל יישובי חוף הכרמל, חיפה, חדרה, יישובי הכרמל והשומרון.

אתר ההטמנה והמיחזור "תות" שבשפיה נבנה על בסיס מודלים של אתרים מתקדמים להטמנה ולמיחזור ברחבי העולם, והוא האתר הגדול ביותר לטיפול בפסולת יבשה בצפון הארץ. האתר כולל מתקנים לטיפול בפסולת בנייה לטובת הליכי מיחזור מתקדמים – מיון, הפרדה, גריסה, ניפוי, שטיפה, ייבוש והשבחת החומרים תוצרי המיחזור.

החומרים המגיעים לאתר עוברים תהליך מיון ראשוני. החומר הניתן למיחזור מופרד, ויתר החומר מועבר בצורה מוסדרת להטמנה ומהווה מצע יציב לשיקום המחצבה הישנה. מערך המיחזור מטפל במרב הפסולת הנקלטת, על מנת להקטין את כמות הפסולת המועברת להטמנה.

האתר מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ומורשה לספק הסכמי התקשרות ואישורי הטמנה עבור היתרי בנייה וטופסי 4, בהתאם לדרישות הוועדות לתכנון ובנייה.

עם השלמת ההטמנה באתר מחויבת חברת שפיה קליטה ומחזור פסולת בע"מ לשמירה על רצף הנוף הפתוח ולשיקום האתר.

image